banner banner banner banner banner
Těšínské slezsko

Těšínské Slezsko Region Card - Všeobecné smluvní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1

Tyto všeobecné smluvní podmínky systému TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Držitele Karty při čerpání služeb Akceptačních míst za zvýhodněných podmínek uvedených v Informačních kanálech TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD a dále vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Držitele Karty při nakládání s Kartou a správě Systému TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD.

1.2

Provozovatelem je Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ: 44741031, sídlem Třinec, Družstevní 294, která provozuje a spravuje Systém TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD.

1.3

Držitelem Karty je fyzická osoba, jíž byla Provozovatelem přímo nebo prostřednictvím Výdejního místa vydána Karta a která je oprávněna Kartu sjednaným způsobem používat.

1.4

Závazkový vztah, který je předmětem těchto Podmínek, vzniká mezi Provozovatelem a Držitelem Karty v okamžiku převzetí Karty Držitelem Karty, případně jeho zákonným zástupcem, ve Výdejním místě. Převzetím Karty vyslovuje Držitel Karty souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

1.5

Pro účely těchto podmínek se rozumí:

Systémem TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD (dále též TSRC) marketingový systém spočívající ve vytvá

ření zvýhodněných podmínek čerpání služeb Akceptačních míst pro Držitele Karty a v marketingové prezentaci Akceptačních a Výdejních míst zapojených do systému TSRC;

Kartou slevový prostředek vybavený unikátním číslem a čárovým kódem ve formátu běžné platební karty, s nímž je spojeno právo Držitele Karty čerpat služby Akceptačních míst se zvýhodněním, k němuž se každé Akceptační místo zavázalo veřejným příslibem, za který se považuje zveřejnění prezentace Akceptačního místa v Informačním letáku a na Informačním portálu;

Výdejním místem subjekt zapojený do Systému TSRC uvedený v Informačním letáku nebo na Informačním portálu, který je na základě smlouvy s Provozovatelem oprávněn jako zástupce Provozovatele nabízet a vydávat Karty zájemcům;

Akceptačním místem je subjekt zapojený do Systému TSRC uvedený v Informačním letáku nebo na Informačním portálu, který se na základě smlouvy s Provozovatelem zavázal poskytovat své služby pro Držitele Karty se zvýhodněním popsaným v Informačním letáku nebo na Informačním portálu;

Informačními kanály TSRC jakékoliv zdroje informací o systému TSRC v listinné či nehmotné podobě zveřejněné se souhlasem Provozovatele, zejména Informační leták a Informační portál;

Informačním letákem publikace vydávaná Provozovatelem vždy na počátku smluvního období, která obsahuje základní informace o území, v němž je provozován Systém TSRC, informace o Systému TSRC, o podmínkách a způsobu čerpání výhod Držitele Karty, o službách jednotlivých Akceptačních míst;
Informačním portálem internetová podstránka webových stránek www.tesinskeslezsko.cz spravovaná Provozovatelem, která obsahuje obdobné údaje jako Informační leták, je však navíc průběžně aktualizována

II. Práva a povinnosti Držitele Karty

Těšínské Slezsko Region Card.

2.1

Každý Držitel Karty, který předloží Kartu při sjednávání poskytnutí služby u Akceptačního místa nebo při placení za poskytnutou službu Akceptačnímu místu, má právo čerpat službu Akceptačního místa za zvýhodněných podmínek uvedených v Informačních kanálech TSRC.

2.2

Držitel Karty bere na vědomí, že Karta není přenosná a práva s ní spojená plynou výlučně Držiteli Karty, kterému byla Karta vydána. Držitel karty je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jehož účelem je obcházení principu nepřenosnosti Karty, jako je zejména kopírování Karty, pozměňování Karty či jiné zasahování do integrity Karty. Nárok na čerpání zlevněné služby má pouze držitel Těšínské Slezsko Region Card.

2.3

Držitel Karty je povinen přechovávat Kartu tak, aby nedošlo k její ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení. Každou ztrátu, poškození funkčnosti, zničení nebo odcizení Karty je Držitel Karty povinen bez zbytečného odkladu ohlásit Provozovateli.

2.4

Držitel Karty je povinen užívat Kartu pouze k účelům, k nimž je určena dle těchto Podmínek.

2.5

Cenové podmínky vydávání Karet, jakož i podmínky, za nichž má být Karta vydána Držiteli bezúplatně, jsou uvedeny v Informačních kanálech TSRC. Zjistí-li Držitel Karty, že mu byla Karta vydána či nabídnuta v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele.

III. Právní vztahy při čerpání služeb

3.1

Právní vztah v rámci poskytování a čerpání služby vzniká vždy výlučně mezi Akceptačním místem a Držitelem Karty. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost ani ručení za kvalitu či řádnost plnění závazku Akceptačního místa vůči Držiteli karty, ani za dodržení podmínek zvýhodnění poskytnutí služby dle příslibu Akceptačního místa uvedeného v Informačním letáku či Informačním portálu.

3.2

Držitel Karty bere na vědomí, že v mezidobí od vydání informačního letáku do okamžiku čerpání služby Akceptačního místa Držitelem Karty může dojít ke změnám v seznamu Akceptačních míst, k dočasným přerušením poskytování jejich služeb či ke změnám v podmínkách jejich zvýhodnění. Aktuální informace týkající se seznamu Akceptačních míst a funkčnosti Systému TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD, jsou Provozovatelem zveřejňovány na Informačním portálu.

3.3

Sleva je obvykle poskytována ze základní ceny, pokud poskytovatel služby nestanoví jinak. Slevu zpravidla nelze uplatit na již jinak zvýhodněnou cenu.

IV. Blokace Karty, vydání duplikátu Karty nebo nové Karty

4.1

Provozovatel je oprávněn Kartu zablokovat v případě, že

  1. se Držitel Karty dopustí zakázaného jednání popsaného v bodu 2.2,
  2. Držitel poruší povinnost uvedenou v bodu 2.4 a způsobí tak škodu Provozovateli nebo třetím osobám,
  3. Provozovatel zjistí, že došlo ke ztrátě, poškození funkce, zničení nebo odcizení Karty nebo
  4. uplyne doba účinnosti Karty.

4.2 Zablokováním Karty se rozumí dočasné nebo trvalé vyřazení aktivních funkcí Karty v rámci Systému TSRC. Držitel zablokované Karty je povinen Kartu bez zbytečného odkladu vrátit Provozovateli, pokud to není s ohledem na důvod zablokování Karty vyloučeno.

4.3

V případě zablokování Karty dle bodu 4.1 písm. a), b) nebo d) se závazkový vztah mezi Provozovatelem a Držitelem Karty upravený těmito Podmínkami ruší. Držitel Karty nemá v případě takového zrušení právo na kompenzaci.

4.4

V případě zablokování Karty dle bodu 4.1 písm. c) vydá Provozovatel Držiteli Karty na požádání duplikát Karty, pokud Držitel Karty vrátí Provozovateli Kartu původní, nebo novou Kartu, není-li Držitel Karty schopen původní Kartu Provozovateli vrátit.

V. Ochrana osobních údajů Držitele Karty

5.1

Držitel, který uvedl své osobní údaje v žádosti o vydání Karty, vyslovuje akceptací těchto Podmínek souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zpracovával jeho osobní údaje uvedené v žádosti o vydání Karty.

5.2

Pro nakládání s osobními údaji Držitele Karty stanoví Provozovatel následující podmínky:

  1. vymezení osobních údajů: jméno, příjmení, rok narození, PSČ, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, číslo telefonického kontaktu;
  2. účel zpracování: výkon práv a plnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek, statistika čerpání služeb prostřednictvím Karty, vyhodnocování fungování Systému TSRC a jeho zlepšování, vyhodnocování kvality služeb Akceptačních míst a její zlepšování, zpětná vazba mezi jednotlivými subjekty Systému TSRC;
  3. prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
  4. období, na něž je souhlas dáván: 5 let od vydání Karty;
  5. osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: Provozovatel.

5.3

Držitel Karty má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 Zákona. Držitel Karty má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat.

5.4

Provozovatel si vymezuje právo prostřednictvím Akceptačního místa požádat Držitele karty o prokázání totožnosti platným dokladem s cílem ověřit platnost karty. V případě, že Držitel karty toto odmítne, nemusí mu být poskytnuta uvedená sleva.

5.5

Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu Držitele Karty pro elektronickou poštu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se TSRC. Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit Držiteli Karty jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Provozovatele odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1

Závazkový vztah mezi Provozovatelem a Držitelem Karty upravený těmito Podmínkami končí uplynutím smluvního období, kterým je vždy období 1 roku od 1. listopadu do 31. října.

6.2

V průběhu platnosti konkrétní edice Karty (1 rok) je možno vydání pouze jedné Karty na jednoho držitele. Není tedy možné vystavit na jedno jméno další Kartu.

6.3

Pro závazkový vztah upravený těmito Podmínkami platí právo České republiky.


Facebook

Těšínské Slezsko

Těšísnké slezsko